Structuri organizatorice

 
REGULAMENT CONSILIU CONSULTATIV AL DISCIPLINEI MATEMATICĂ – 2020-2021
CONSILIUL CONSULTATIV

Cadrul legal de organizare şi funcţionare

 • Art. 1 Consiliul Consultativ se constituie în conformitate cu art. 143 din Legea Educaţiei, Nr. 1/2011 şi a art. 9 şi 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratelor Şcolare Judeţene, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a procesului verbal de constituire.
 • Art. 2 Este un organism ce funcţionează pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, subordonat inspectorului de specialitate, şi poate fi consultat în următoarele domenii:
 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
 • Perfecţionarea şi modernizarea procesului de învăţământ;
 • Stabilirea calendarului olimpiadelor/concursurilor locale;
 • Asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale din domeniul matematicii.


PROFESORUL METODIST

 • va efectua inspecţii şcolare de specialitate / speciale, conform graficului elaborat la nivelul judeţului;
 • va consilia cadrele didactice, în vederea inspecţiei la clasă;
 • va monitoriza cadrele didactice debutante , pe parcursul întregului an şcolar;
 • va participa la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul judeţului;
 • va participa la evaluarea dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit şi a distincţiilor;
 • se va implica în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului, la solicitarea inspectorului de specialitate.

RESPONSABILUL DE CERC PEDAGOGIC

 • stabileşte legătura cu inspectoratul şcolar;
 • întocmeşte planul de activitate al cercului pedagogic, consultându-se cu ceilalţi membri;
 • conduce şedinţele cercului, orientând discuţiile către dezbaterea în profunzime a problemelor;
 • convoacă după grafic şedinţele cercului an overview pedagogic în conformitate cu Programul activităţilor metodice ale ISJ;
 • ţine evidenţa activităţii desfăşurate în cadrul cercului pedagogic;
 • urmăreşte articolele, studiile şi dezbaterile din presa de specialitate;
 • acordă sprijin şi îndrumare cadrelor didactice care susţin activitatea demonstrativă pentru reuşita acesteia.