Priorități

PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MATEMATIC

  • Cunoaşterea documentelor şcolare: planurile-cadru şi programele şcolare în vigoare;
  • Pregătirea de specialitate şi metodică;
  • Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru disciplina matematică;
  • Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de matematică;
  • Utilizarea TIC în cadrul lecţiilor de matematică;
  • Utilizarea instrumentelor de evaluare
PRIORITĂŢI LA NIVEL JUDEŢEAN ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MATEMATIC

Măsuri generale care trebuie întreprinse la nivelul unităţii de învăţământ în scopul asigurării calităţii procesului instructiv-educativ, cu accent pe:

  • aspectele vizând reducerea absenteismului;
  • tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării astfel încât sa se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor;
  • parcurgerea integrală a programei şcolare, în vederea atingerii standardelor naţionale şi a susţinerii cu succes de catre elevi a examenelor naţionale;
  • evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării procesului de învăţare