Structuri organizatorice

CONSILIUL CONSULTATIV

Cadrul legal de organizare şi funcţionare

 • Art. 1 Consiliul Consultativ se constituie în conformitate cu art. 143 din Legea Educaţiei, Nr. 1/2011 şi a art. 9 şi 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratelor Şcolare Judeţene, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a procesului verbal de constituire.
 • Art. 2 Este un organism ce funcţionează pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, subordonat inspectorului de specialitate, şi poate fi consultat în următoarele domenii:
 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
 • Perfecţionarea şi modernizarea procesului de învăţământ;
 • Stabilirea calendarului olimpiadelor/concursurilor locale;
 • Asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale din domeniul matematicii.
Consiliul Consultativ la disciplina Matematică pe anul şcolar 2016-2017

cc2016


PROFESORUL METODIST

 • va efectua inspecţii şcolare de specialitate / speciale, conform graficului elaborat la nivelul judeţului;
 • va consilia cadrele didactice, în vederea inspecţiei la clasă;
 • va monitoriza cadrele didactice debutante , pe parcursul întregului an şcolar;
 • va participa la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul judeţului;
 • va participa la evaluarea dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit şi a distincţiilor;
 • se va implica în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului, la solicitarea inspectorului de specialitate.
Profesori metodişti la disciplina Matematică

metodisti2016